Op deze pagina vindt u de disclaimer van GrandCare. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is met zorg door GrandCare samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid hiervan kunnen we echter niet instaan. Zonder voorafgaande melding kunnen wijzigingen worden aangebracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GrandCare is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GrandCare.

Geen garantie op juistheid

GrandCare streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De hyperlinks op onze website zijn met grote zorgvuldigheid gekozen om u van informatie te voorzien. GrandCare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het functioneren van die sites.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.