Dit is de privacyverklaring van GrandCare. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. We hebben in dit Privacyreglement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacyreglement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons uiteraard voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van GrandCare bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een cookie. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met GrandCare worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die GrandCare van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt GrandCare persoonsgegevens?

GrandCare verwerkt gegevens van cliënten. Dit zijn in ieder geval identificatiegegevens en factuurgegevens. Uw Burgerservicenummer (BSN) is noodzakelijk om de beschikking te koppelen aan de juiste persoon. In verband met de zorg die wij bieden is het ook mogelijk dat wij bijzondere gegevens vastleggen zoals sociodemografische en gezondheidsgegevens vastleggen. Zoals uw gezinssamenstelling, huisarts, (geestelijke) gezondheid, sociaalnetwerk en dergelijke.
We verzamelen tevens informatie over kinderen jonger dan 16 jaar wanneer dit nodig is voor de begeleiding van ouders en /of kinderen. Andere bijzondere gegevens, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras/etniciteit of godsdienst/ levensovertuiging mogen alleen als aanvulling op gezondheidsgegevens worden verwerkt als dat nodig is voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene en dus niet systematisch bij elke cliënt. Bijvoorbeeld voor de inschakeling van een tolk/vertaler als dat voor de uitleg van de behandeling aan cliënt nodig is.

Waarvoor gebruikt GrandCare uw persoonsgegevens?

GrandCare verwerkt persoonsgegevens van u als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van GrandCare c.q. uw omgeving, waarbij uw belang niet prevaleert.

Hoe gaat GrandCare met uw persoonsgegevens om?

GrandCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@grandcare.nl.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van GrandCare gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Dit geldt eveneens voor derden die door GrandCare zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

GrandCare bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. GrandCare kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent GrandCare haar medewerking.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

GrandCare zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Persoonlijk contact met GrandCare

Veel contacten tussen u en GrandCare verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we alleen vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Bellen met GrandCare

Onze telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het maken van geluidsopnamen

GrandCare heeft geen bezwaar tegen het maken van geluidsopnamen om een gesprek later nog eens terug te kunnen luisteren. We vinden het wel belangrijk dat u dit in alle openheid doet en met de opnamen zorgvuldig omgaat. U mag de opnamen niet gebruiken bij het zoeken van publiciteit op internet of in andere media. Dit schendt het onderlinge vertrouwen, is in strijd met het recht op privacybescherming en levert voor de betrokken kinderen een onveilige situatie op. Wanneer dit toch gebeurt, komt GrandCare op voor de rechten van allen (cliënten en medewerkers) die hierdoor in hun belangen geschaad worden.

VIR

GrandCare behoort tot de instellingen die volgens de wet jeugdigen  in de VIR moeten melden. De VIR is een landelijk digitaal systeem waarin professionele organisaties die zich met hulpverlening aan jeugdigen bezighouden, hun betrokkenheid melden. Alleen het BSN van een jeugdige wordt hierin gemeld. Wanneer een jeugdige door meer dan één instelling wordt aangemeld, wordt er in de Verwijsindex zichtbaar welke andere hulpverlenende organisatie(s) betrokken is en wordt er  een signaal naar hen afgegeven. Al ser een signaal afgegeven wordt in de Verwijsindex vertelt de professional dit aan de ouders. Vanaf 16 jaar vertelt de professional het de jeugdige zelf. De hulpverleners kunnen vervolgens, in samenspraak met de cliënt, elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Meldingen van betrokkenheid worden twee jaar  bewaard in de Verwijsindex. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de verwijsindex. Als u een klacht heeft over de VIR kunt u zich wenden tot het College van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer GrandCare persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GrandCare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U heeft ook recht op inzage in de gegevens van uw kind als u het gezag heeft over uw kind. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet hij/zij hier toestemming voor geven. Als u vindt dat er onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens van u of uw kind zijn opgenomen, kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren. U kunt die vraag aan uw hulpverlener stellen, bij voorkeur schriftelijk. We vragen u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacyreglement

GrandCare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
GrandCare kan dit Privacyreglement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 oktober 2018. De meest recente versie vindt u altijd op GrandCare.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacyreglement? Neem dan gerust contact met ons op: info@GrandCare.nl, of via GrandCare, Scherpenkampweg 21 te Nijmegen, telefoonnummer (024)3573468.